De SOLVA organisatie

De oorspronkelijke Intercommunale Land van Aalst is naar aanleiding van het nieuwe decreet sinds 23 oktober 2003 opgesplitst in twee intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De milieuactiviteiten zijn ondergebracht in ILvA, het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu. Het neemt de activiteiten op het vlak van afvalpreventie, afvalinzameling en afvalverwerking voor haar rekening. SOLVA is een dienstverlenend samenwerkingsverband dat vooral actief is op het vlak van ruimtelijke ordening en socio-economische expansie. 

Werkingsgebied

Het werkingsgebied van SOLVA omhelst volgende 21 steden en gemeenten:

Kaart van Zuid-Oost-Vlaanderen

Belangrijkste opdrachten

SOLVA zet zich in om kleine en grote bedrijven binnen onze streek (nieuwe) bedrijfsvestigingen aan te bieden. Dit gaat van het verkopen van beschikbare bedrijfsgebouwen tot het realiseren van nieuwe tewerkstellingsterreinen. Verder slaagt SOLVA er in om in samenspraak met de deelnemende gemeenten jaarlijks een aantal nieuwe woongelegenheden te ontwikkelen. Er worden nieuwe bouwpercelen aangeboden, en leegstaande gebouwen worden vervangen door woningen en appartementen. SOLVA ondersteunt de leden ook bij het realiseren van andere projecten die nood hebben aan de financiële middelen en knowhow van SOLVA. Daarbij gaat de aandacht vooral naar het herbestemmen van verlaten bedrijfsgebouwen. Dankzij de expertise en de knowhow die SOLVA hierin heeft, kunnen besturen ontlast worden bij de ontwerp- en realisatiefase van de steeds meer specifieke kennis vragende bouwwerken zoals de openbare gebouwen, woon- en verzorgingscentra of jeugd- en sportcentra.

De laatste jaren levert SOLVA ook meer en meer kwaliteitsvol studiewerk aan zijn aangesloten besturen. Getuige daarvan zijn de veelvuldige opdrachten op vlak van opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, inrichtings- en haalbaarheidsstudies. Sedert 2014 begeleidt SOLVA de gemeenten ook bij de operationele uitvoering van zijn taken op vlak van Geografische Informatiesystemen (GIS). En aangezien het archeologisch onderzoek een verplichting is geworden in het kader van bouw- en verkavelingsprojecten, beschikt SOLVA aldus sinds 2008 over een eigen archeologische dienst die zowel bureaustudies als archeologisch onderzoek uitvoert, en dit zowel voor eigen projecten als op vraag van de leden van het intergemeentelijk samenwerkingsverband.

Koers naar de toekomst

Vanaf 2019 bundelt SOLVA de krachten met Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen in de KOERS NAAR DE TOEKOMST.

Zowel SOLVA als Streekoverleg willen het verschil maken voor Zuid-Oost-Vlaanderen. Enerzijds door onze eigen werkingen te optimaliseren en zo een betrouwbare partner te blijven voor onze steden en gemeenten. Anderzijds door voluit te gaan voor intergemeentelijke samenwerking als middel om de regio te versterken.

In het traject Koers naar de toekomst, dat in 2018-2019 is afgelegd samen met alle stakeholders in de regio, zijn 3 strategische doelstellingen voor Zuid-Oost-Vlaanderen bepaald:

  • Leefbare kernen
  • Werk in eigen streek
  • Open ruimte vrijwaren

Deze thema’s verwoorden de fundamentele uitdagingen voor Zuid-Oost-Vlaanderen. Samen met alle belangrijke stakeholders zoeken we naar werkende oplossingen om dit toekomstbeeld te realiseren.

Lees hierover meer op deze pagina.

combilogo

Op grond van de artikelen 466 en 467 van het Decreet van 21 december 2017 over het lokaal bestuur (‘DLB’) wordt een lijst met besluiten van de bestuursorganen van SOLVA, met beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden, gepubliceerd op deze website.  Persoonsgebonden informatie wordt niet opgenomen in de overzichtslijst. 

Men kan inzage krijgen in de besluiten die op deze lijst worden vermeld, met toepassing van de regelgeving betreffende de openbaarheid van bestuur.

Op grond van artikel 468 DLB kan tegen een besluit van de bestuursorganen van SOLVA, op straffe van niet-ontvankelijkheid, een klacht worden ingediend binnen een termijn van 30 dagen volgend op de dag van de bekendmaking van hoger vermelde besluitenlijst op deze website.
De procedure om een klacht in te dienen vindt u hier.

Hieronder de link naar: