Disclaimer en Privacy Statement

ACTIVITEITEN SOLVA

SOLVA is een intergemeentelijk samenwerkingsverband in de zin van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking en van het Decreet Lokaal Bestuur. Het heeft de rechtsvorm van een “dienstverlenende vereniging”.

In die hoedanigheid verleent SOLVA diensten aan haar vennoten, die exclusief bestaan uit lokale besturen. De vennoten van SOLVA bestaan uit volgende steden en gemeenten: Aalst, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lede, Lierde, Maarkedal, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm. Daarnaast zijn ook andere, aan deze steden en gemeenten verbonden, lokale besturen (OCMW’s, Politiezones, Hulpverleningszones, etc.) vennoot.

De taken die SOLVA uitvoert ter ondersteuning en begeleiding van deze vennoten en partners spelen zich af in volgende domeinen:

 • Ondernemen: ontwikkeling en verkoop van bedrijventerreinen;
 • Wonen: ontwikkeling en verkoop van woonkavels;
 • Publieke infrastructuur: ontwerp en realisatie van publieke gebouwen en infrastructuur;
 • Studieopdrachten: opmaak van ruimtelijke beleidsplannen, uitvoeringsplannen, inrichtingsplannen en haalbaarheidsstudies;
 • Dienstverlening: archeologisch onderzoek, gemeenschappelijke preventiedienst, ondersteuning handhavingsbeleid, ondersteuning klimaatbeleid, vormgeving van lokaal mobiliteitsbeleid;

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor het verlenen van deze diensten verwerkt SOLVA verschillende persoonsgegevens.

Persoonsgegevens bestaan uit alle informatie op grond waarvan een bepaald persoon kan geïdentificeerd zijn, bv. naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, kadastrale gegevens van onroerende goederen, gezondheidsinformatie, financiële status, etc.

De verwerking van persoonsgegevens door SOLVA gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, nl. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG”) van 27 april 2016 en de Privacywet van 8 december 1992.

Dit betekent dat persoonsgegevens verwerkt worden op grond van volgende principes:

 • Rechtmatige grondslag voor de verwerking;
 • Integriteit en vertrouwelijkheid van de verwerking;
 • Juistheid van de persoonsgegevens;
 • Transparantie over de persoonsgegevens;

Concreet worden deze principes als volgt in de praktijk omgezet. 

GRONDSLAGEN EN MODALITEITEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

SOLVA verwerkt persoonsgegevens op grond van volgende grondslagen en om volgende redenen:

 • Op grond van het gerechtvaardigd belang om bovenvermelde diensten te verlenen aan de vennoten van SOLVA;
 • Op grond van de wettelijke verplichtingen die met de uitvoering van die dienstverlening gepaard gaan (bv. vermelding kadastrale gegevens in onteigeningsbesluiten);
 • Voor de uitvoering van overeenkomsten die gesloten worden met de personen van wie gegevens verwerkt worden (bv. koop-verkoop van een onroerend goed; arbeidsovereenkomst); 
 • Op grond van het gerechtvaardigd belang van SOLVA en/of de toestemming van de betrokkenen om belanghebbenden nieuwsbrieven te versturen en uit te nodigen voor evenementen van SOLVA;

SOLVA verwerkt enkel de gegevens die voor deze doeleinden nodig zijn. De verwerkte gegevens worden niet langer bijgehouden dan nodig voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn of dan de toepasselijke wetgeving vereist is. 

DOORGAVE VAN DE PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

SOLVA deelt in principe geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening of als dit op een wettelijke verplichting berust. 
Meer bepaald kunnen in volgende gevallen persoonsgegevens doorgegeven worden;

 • Aan de vennoten van SOLVA: op grond van en omwille van bovenvermelde grondslagen en doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens;
 • Aan door SOLVA ingeschakelde leveranciers: bv. verwerking van personeelsgegevens door sociaal secretariaat of verwerking van financiële gegevens via boekhoudprogramma’s;
 • Aan andere overheidsinstanties: bv. aan politie, justitie, fiscus op grond van wettelijke verplichtingen;

In geval van verwerking van persoonsgegevens in opdracht van SOLVA door externe verwerkers worden met deze verwerkers bindende afspraken gemaakt over het gebruik, de beveiliging en geheimhouding van de gegevens in een verwerkingsovereenkomst.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Als persoon van wie de gegevens verwerkt worden, hebt u de volgende rechten met betrekking tot deze gegevens: 

 • Recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en hierover verder toelichting krijgen;
 • Recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren;
 • Recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn;
 • Recht om vergeten te worden: u mag ons in principe vragen uw gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven;

Zolang één van de bovenstaande niet opgelost is, mag u ons vragen uw gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

CONTACTGEGEVENS

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u SOLVA contacteren via volgende gegevens:

SOLVA intergemeentelijk samenwerkingsverband
Gentsesteenweg 1B
9520 Sint-Lievens-Houtem
T 053/64 65 20    
info@so-lva.be

Daarnaast hebt u het recht om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be.

WIJZIGINGEN

Privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast en verbeterd, daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van SOLVA gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 april 2020.
 

Disclaimer 
Copyright © 2020 SOLVA, Gentsesteenweg 1B, 9520 Vlierzele (Sint-Lievens-Houtem), België | tel. 053/ 64 65 20 | info@so-lva.be | www.so-lva.be