Ninove - overloopgebied - Outer

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2020

Opdrachtgever

Logo Ninove

Ligging

Zevenkotenstraat

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Atlas der Buurtwegen.jpeg
DTM en hillshade detail.jpeg
Ferrariskaart.jpeg
Luchtfoto 1990.jpeg
Omschrijving

Stad Ninove wenst een overloopgebied in te richten langs de Molenbeek te Outer, ter hoogte van de Zevenkotenstraat. De werken omvatten de aanleg van een wallichaam, een buffergracht en het herprofileren van een aantal bestaande grachten.
Het gebied is laaggelegen en heeft een nat karakter, zoals blijkt uit de topografische, hydrografische, bodemkundige en toponymische gegevens: ze omvat de loop van de Molenbeek en de aangrenzende percelen. De historische kaarten tonen dat het gebied minstens sinds het midden van de 18de eeuw in gebruik was als weiland. Dit is ook het geval tot op de dag van vandaag, en kan waarschijnlijk, gezien de landschappelijke ligging, ook verder terug geprojecteerd worden in het verleden. Het betreft dus een continu landgebruik. 
Dergelijke gebieden zijn gezien de landschappelijke situatie weinig geschikt voor menselijke occupatie, met uitzondering van perifere activiteiten zoals beweiding of een gebruik als bleekweide. Dergelijke activiteiten laten echter geen sporen na in de bodem. De historische kaarten noch de archeologische gegevens wijzen op enige menselijke aanwezigheid binnen het projectgebied. De occupatie is eerder te verwachten op de hoger gelegen, drogere en zelf-drainerende gronden.
Gezien de lage archeologische verwachting en de beperkte bodemimpact van de werken is verder archeologisch (voor)onderzoek niet opportuun. Bijkomend onderzoek biedt geen kans op wezenlijke kennisvermeerdering.

Contactpersoon
Ruben Pede
archeoloog
053 73 74 22
0499 52 19 93