Denderleeuw - Moreelstraat

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2018 - 2020

Opdrachtgever

Logo Denderleeuw

Ligging

Moreelstraat.

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Ferrariskaart.jpeg
Luchtfoto 2019.jpeg
Villaretkaart.jpeg
CAI op GRB.jpeg
Omschrijving

Gemeente Denderleeuw plant de aanleg van een parking ter hoogte van de Moreelstraat. Het projectgebied bevindt zich in een landschappelijke zone met een archeologisch potentieel, dat vooral rond de dorpskern gedocumenteerd is. De gekende archeologische gegevens hebben aangetoond dat er nog geen archeologische sites gekend zijn op het projectgebied zelf. Het historisch kaartmateriaal toont echter wel aan dat er reeds sinds de helft van de 18e eeuw bebouwing aanwezig is op het projectgebied. De nabijheid van de kerk maakt dat deze zone tot de directe omgeving van de historische kern kan gerekend worden. De historische bebouwing moet verdwenen zijn naar het einde van de 19e en vroege 20e eeuw, aangezien het terrein in deze periode tijdelijk gebruikt is geweest als kerkhof. In recentere periodes werden de terreinen tot slot volledig ingericht en grotendeels afgegraven met het oog op de aanleg van technische loodsen. De omliggende percelen lijken vooral gebruikt geweest voor bewoning en werden net zoals het projectgebied zelf in grote mate ingericht in de loop van de 20e eeuw. Gelet op de hoge en ingrijpende mate van recente vergravingen (afbraak historische bebouwing, aanleg en ruiming kerkhof, herinrichting voor bebouwing en loodsen, …) kan gesteld worden dat de ondergrond in zeer sterke mate is geroerd of zelfs is afgegraven, waardoor een eventueel archeologisch potentieel sterk aangetast is. Verder archeologisch vooronderzoek is dan ook niet aangewezen. 

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41