Zwalm - Sint Annastraat Begraafplaats - Roborst

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

ZW

Ligging

Gelegen op de hoek van de N454 en de Sint Annastraat

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
1
2
3
4
Omschrijving

De Gemeente Zwalm wenst de begraafplaats op de hoek van de Zottegemsesteenweg (N454) en de Sint-Annastraat te bestendigen en te herinrichten. Uit de bureaustudie bleek dat dit onderzoeksterrein interessante perspectieven bood voor de mens vanaf het laatglaciaal. Minstens sinds het einde van de 18de eeuw was het terrein in gebruik als landbouwgrond, om daarna op het einde van de 20ste eeuw ingericht te worden als begraafplaats. Een deel van de begraafplaats is dus reeds aangesneden, alsook voorzien van infrastructuur. Op het projectgebied zijn twee controleboringen uitgevoerd, waaruit bleek dat de oorspronkelijke bodemopbouw van het terrein niet bewaard is. Rekening houdend met de mogelijke hoge potentiële bodemerosie in het verleden, het feit dat de oorspronkelijke bodemopbouw van het terrein niet bewaard is gebleven én de versnipperde aard van de resterende eventueel te onderzoeken zones van het projectgebied, kan gesteld worden dat het wetenschappelijke kennispotentieel van het projectgebied te gering is om verder onderzoek te verantwoorden.
Om deze redenen wordt in het kader van de stedenbouwkundige vergunning geen verder archeologisch (voor)onderzoek op het terrein geadviseerd.

Contactpersoon
Ruben Pede
archeoloog
053 73 74 22
0499 52 19 93