Zingem - RUP Zonevreemde bedrijven

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverLogo ZingemSituering

Verspreid over het grondgebied van de gemeente Zingem

Fase4

Ligging

Planopzet

De noodzaak tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde bedrijven is opgenomen in het bindend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zingem. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt gesteld dat een ruimtelijk uitvoeringsplan dient opgemaakt te worden waarin uitspraken worden gedaan betreffende het behoud of het herlokaliseren van zonevreemde bedrijven.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde bedrijven heeft tot doel de zonevreemdheid van een aantal bedrijfssites, verspreid gelegen in de gemeente, op te lossen, rechtszekerheid te bieden en de ontwikkelingsmogelijkheden voor de bedrijfssites vast te leggen.

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73