Aalst - Voortraject herinrichting bedrijventerrein Zuid II & III

Project

Type

Studie / herinrichting

Opdrachtgever
 

logo stad aalst


Situering

Het projectgebied is gelegen ten zuiden van het centrum van Aalst. Een beperkt deel van het gebied bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Denderleeuw. 

Globaal gezien wordt het projectgebied in het noorden begrensd door de autosnelweg E40. Spoorweg 50 tussen Denderleeuw en Aalst vormt de oostelijke grens van het projectgebied. De zuidelijke grens wordt grotendeels gevormd door spoorweg 50a, het snelspoor tussen Denderleeuw en Gent. In zuidoostelijke hoek wordt de grens enerzijds bepaald door de gemeentegrens die hier samenvalt met de loop van de Wildebeek, en door de Wellemeersenstraat anderzijds. Langs de westzijde vormt de expresweg N45 tussen Ninove en Aalst de harde grens. Het recent ontwikkelde bedrijventerrein Zuid V, Sterrenhoek genaamd, bakent het projectgebied in noordwestelijke hoek af.          

Fase

 

Fase 2 - voortraject - ontwerp


Omschrijving

In opdracht van de stad Aalst startte SOLVA in februari 2019 aan een voortraject voor de herinrichting van Aalst Zuid II en III. Deze bedrijventerreinen werden al aangelegd in de jaren '60 en zijn aan vernieuwing toe. Op het einde van het traject, dat anderhalf jaar in beslag zal nemen, zal een herinrichtingsplan met concreet actieplan voorliggen. Hiervoor ontving de stad 50% subsidie van het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Om het traject tot een goed einde te brengen, wordt intensief samengewerkt met de Bedrijvenvereniging Aalst Zuid vzw en met de ondernemers op het terrein. Intussen is de eerste fase van het project achter de rug (de inventarisatiefase) en gaan we over tot de ontwerpfase.

Ligging

 

 

 

Foto's
Toekomst van Aalst Zuid met water en groen, openbaar vervoer, beeldkwaliteit
Herinrichting Aalst Zuid II en III - voor
Fases

Het project loopt over een periode van 1,5 jaar en wordt opgesplitst in 3 fases: een inventarisatiefase, een ontwerpfase en een finalisatiefase. 

 1. Inventarisatiefase

  Opmaak van een ruimtelijke analyse via bureaustudie, terreinbezoeken, stakeholderoverleg en participatiemomenten met stakeholders.
  Opmaak van een SWOT-analyse en een visie over hoe de herinrichting er kan uitzien.
  Uitvoeren mobiliteitsstudie om zicht te krijgen op de bereikbaarheid van het terrein, de goederenstromen, de parkeerdruk, de verkeersafwikkeling en hoe werknemers zich verplaatsen.
   
 2. Ontwerpfase

  Eerste scenario's in beeld brengen via ontwerpend onderzoek: hoe kan de openbare ruimte worden heringericht, hoe kunnen private kavels geoptimaliseerd worden en waar kan het ruimtelijke rendement worden verhoogd.
   
 3. Finalisatiefase

  Opmaak van herinrichtingsplan, het beheerplan, het CO2-neutraliteitsplan en het uitgifteplan.
Participatief traject

Om ideeën, vragen en noden al van bij de start van het planproces mee te nemen, gaan we in dit traject in gesprek met de relevante actoren in het plangebied.

Daarom zijn ook enkele participatiemomenten ingepland. Een eerste moment vond plaats op 3 juni 2019 met ondernemers, werknemers, stakeholders en omwonenden. Op een tweede moment met de ondernemers op 22 november 2019 wordt verder gewerkt op de resultaten van de eerste bijeenkomst.

Op deze manier kunnen volgende grote speerpunten aangepakt worden: mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit, efficiënt ruimtegebruik, energie, slim delen en samenwerken.
 

Contactpersoon
Pieter Kindermans
coördinator gebiedsontwikkeling
053 64 65 27
0499 52 19 92