SOLVA krijgt unaniem mandaat voor komende 16 jaar

  • 28 juni 2019

SOLVA kreeg op haar Algemene Vergadering van 26 juni 2019 een unanieme positieve beslissing om haar mandaat ten dienste van de 21 deelnemende steden en gemeenten verder te zetten. SOLVA kan hierdoor de komende 16 jaar de aangesloten lokale besturen blijven ondersteunen bij de uitvoering van hun beleid op verschillende beleidsdomeinen. 

2019 beloofde van bij de start een belangrijk jaar te worden voor SOLVA. 2019 was immers het jaar waarin de statutaire bestaansduur afliep en de 21 leden dus opnieuw dienden te beslissen om al dan niet aangesloten te blijven bij intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA.

Deze belangrijke vraag voor ons voortbestaan werd, tot grote tevredenheid van de gehele SOLVA-ploeg, op de Algemene Vergadering van 26 juni ll. unaniem positief beantwoord. Hierdoor kunnen wij dienstverlening blijven ontwikkelen ten behoeve van en afgestemd op het beleid van de aangesloten gemeenten.

Kaart van Zuid-Oost-Vlaanderen

Kaart: de 21 steden en gemeenten die behoren tot het werkingsgebied van SOLVA

Explosie in aantal activiteiten

De oorspronkelijke Intercommunale Land van Aalst werd al in oktober 2003 opgesplitst in twee intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De milieuactiviteiten zijn ondergebracht in ILvA, het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu. SOLVA is het dienstverlenend samenwerkingsverband dat zich toen vooral richtte op ruimtelijke ordening en socio-economische expansie. 

In de loop der jaren, door bijkomende noden en veranderende regelgeving kwamen daar steeds diversere opdrachten bij, zoals archeologie, klimaat en energie, handhaving, wonen, studiewerk, GIS ... Ook de ontvoogding van de gemeenten, waarbij extra taken aan een vaak krap personeelsbestand werden opgelegd, zorgde mee voor een exponentiële groei in het aantal taken waarvoor de aangesloten gemeenten bij SOLVA komen aankloppen. SOLVA is hierdoor ook op personeelsvlak uitgebreid met de aanstelling van bijkomende experten op deze beleidsdomeinen.

Intergemeentelijk samenwerken is de toekomst

Gemeenten, klein of groot, kampen met gelijkaardige uitdagingen. Uitdagingen die enkel aangegaan kunnen worden door de krachten te bundelen en over gemeentegrenzen heen te kijken. 

SOLVA is ondertussen uitgegroeid tot de referentie in de regio op het vlak van intergemeentelijk samenwerken. Het samenwerkingsverband biedt de juiste schaalgrootte om de uitdagingen op vlak van economie, mobiliteit, klimaat, werk, ruimte aan te pakken en zo de lokale besturen te ondersteunen bij de uitvoering van hun beleid.

Bart Wallays, algemeen directeur SOLVA, over deze regionale aanpak: “Burgemeesters komen mij feliciteren met de aanpak van SOLVA op vlak van klimaat. Zij gaan er prat op dat de regionale samenwerking hierrond, met een trekkende organisatie als ruggensteun, hun een enorme duw vooruit geeft in het effectief opmaken en uitvoeren van hun klimaatplan. Door SOLVA kunnen zij een efficiënter klimaatbeleid voeren met meer impact.”