Sint-Lievens-Houtem - Letterhoutemdorp - Letterhoutem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2021 - ...

Opdrachtgever

Logo Sint-Lievens-Houtem

Ligging

Letterhoutemdorp, Kerkstraat, Bakkerswegel.

Fase

2
Ligging

Afbeeldingen
P1040834.JPG
P1040843.JPG
DTM.jpeg
Ferrariskaart.jpeg
Poppkaart.jpeg
Vandermaelen.jpeg
Atlas der Buurtwegen.jpeg
Omschrijving

Het projectgebied ligt grotendeels in de historische kern van Letterhoutem. Het bureauonderzoek toont aan dat deze kern minstens tot de 12de eeuw teruggaat, mogelijk zelfs vroeger. De belangrijkste entiteiten hiervan vormen de parochiekerk met het bijhorend kerkhof, het Sint-Pietershof en de omgrachte hoeve (’t Goed Daerup). De omliggende kouters werden waarschijnlijk vanuit de hoeves in cultuur gebracht. Al deze elementen wijzen dus op een goed bewaarde middeleeuwse kern in Letterhoutem. De historische kaarten wijzen voor de postmiddeleeuwse periode op een sterke continuïteit qua stratenpatroon, bebouwing en grondgebruik van de dorpskom. De talrijke prospectievondsten in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied doen vermoeden dat er mogelijk ook oudere (dan de middeleeuwse) sporen kunnen aangetroffen worden binnen het projectgebied.
Voor wat betreft het historisch centrum zelf konden de onderzoeksvragen op basis van de bureauonderzoek onvoldoende en slechts hypothetisch beantwoord worden. Het aantreffen van archeologische sporen en het bijhorend wetenschappelijk onderzoekspotentieel is reëel ter hoogte van Letterhoutemdorp en een deel van de Kerkstraat. Maar het uitgevoerde bureauonderzoek laat niet toe nu reeds voldoende de impact van de werken op het hypothetisch aanwezige archeologisch erfgoed in te schatten en er maatregelen voor te bepalen. Een degelijke inschatting van eventuele aanwezigheid, diepte, aflijning, densiteit,… kan pas gemaakt worden met een aanvullend vooronderzoek met ingreep in de bodem.
De overige zones van het projectgebied lijken een lage tot zeer lage archeologische waardering te hebben. Anders dan in de dorpskern zijn er geen sporen te verwachten die in directe relatie staan met het ontstaan en de genese van het dorp. Het betreft voornamelijk de Bakkerswegel, die als kleine landwegel minstens tot de 18de eeuw teruggaat. Het potentieel op kennisvermeerdering is in deze zones dan ook eerder gering en een verder(e) archeologisch vooronderzoek/opvolging van de werken lijkt dus kosten-baten beschouwd, buiten het historische centrum niet aangewezen.

De proefputten tonen aan dat ter hoogte van de huidige straten (Letterhoutemdorp en Kerkstraat) zich voornamelijk postmiddeleeuwse wegniveaus bevinden. Deze vaststelling lijkt te corresponderen met het kaartmateriaal dat beschikbaar is vanaf de 16de eeuw. Een aantal jongere lagen zijn mogelijk in verband te brengen met de sloop van de parochiekerk in de 19de eeuw. De meest relevante zone situeert zich ter hoogte van de parking en de recreatiezone ten oosten van de huidige parochiekerk. Hier kwamen enkele sporen aan het licht die in de volle (10de-12de eeuw) en late middeleeuwen (13de-16de eeuw) te dateren zijn. Hoewel hun onderlinge relatie op dit moment van het onderzoek moeilijk te bepalen is, kunnen deze sporen meer informatie verschaffen over de vorming en de ontstaansgeschiedenis van het dorp en de evolutie ervan naar de huidige inrichting. De sporen dateren immers uit een periode (middeleeuwen) waar nog vele vragen bestaan met betrekking tot de Letterhoutemse geschiedenis. Deze zone zal verder onderzocht worden via een opgraving.