Sint-Lievens-Houtem - Golf - Vlierzele

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2021

Opdrachtgever

Logo Sint-Lievens-Houtem

Ligging

Bussegem

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Kadasterkaart.jpeg
Luchtfoto 1971.jpeg
DTM detail.jpeg
Omschrijving

Gemeente Sint-Lievens-Houtem plant de aanleg van een golfterrein en de bouw van een clubhuis en onderhoudsloods op een voormalig stortplaats, gelegen aan de straat Bussegem in 9520 Sint-Lievens-Houtem, langsheen de autostrade E40. Deze voormalige stortplaats is eigendom van  het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Land van Aalst (ILVA). De eigenaar verleent de initiatiefnemer de toestemming tot het realiseren van voornoemde plannen. Deze stortplaats is heden afgedekt met een folie en aarde. De geplande werken behelsen géén ingreep in de bodem, maar enkel een ophoging van het terrein, gezien het feit dat deze folie niet mag beschadigd worden. 
Het projectgebied ligt in een zone, volgens het gewestplan, gekarteerd als “ontginningsgebied” (Figuur 6). Binnen het  projectgebied zijn volgens het CAI twee zones afgebakend als “gebieden geen archeologie”. Deze kartering van het projectgebied heeft alles te maken met het feit dat het projectgebied gelegen is op een voormalige leemgroeven en stortplaats. Deze stortplaats is niet meer in gebruik, maar na afdekking met een folie en aarde, heden in gebruik als weide. In de noordoostelijke hoek van het projectgebied, tegen de E40, situeert zich een zuiveringsinstallatie (Figuur 4). 
Het voormalig gebruik van deze terreinen als groeve en stortplaats heeft twee consequentie die van belang zijn, enerzijds wat de verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed betreft, en anderzijds wat de impact van de werken betreft. In eerste instantie betekent de voormalige functie van de terreinen dat de ondergrond reeds sterk geroerd is. In tweede instantie stelt de voormalige functie een duidelijke voorwaarde voorop aan de werken, in die zin dat een ingreep in de bodem niet aan de orde is: de aanwezigheid van een afdekkende folie sluit graafwerken in de diepte uit; de geplande werken impliceren enkel een ophoging van de terreinen.

Contactpersoon
Cateline Clement
archeoloog
053 73 74 28
0484 65 78 95