Ronse - Schoonboeke

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2020-...

Opdrachtgever

RONSE_logo_website

Ligging

Schoonboeke, Maagdenstraat, Kanarieberg

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
IMGP3642.JPG
Ferrariskaart.jpeg
Villaretkaart.jpeg
DTM.jpeg
Omschrijving

De Stad Ronse wenst wegenis- en rioleringswerken uit te voeren ter hoogte van Schoonboeke, de Maagdenstraat en Kanarieberg.
Het projectgebied is gelegen in een historisch interessante zone. Het tracé Kanarieberg-Schoonboeke is onmiskenbaar een oud tracé. Mogelijk ligt het tracé op een (pre)-Romeinse weg, dat zich later ontwikkelde tot stadgrens van Ronse en daarmee ook op het traject van de Fiertel kwam te liggen. De omgeving evolueerde mee als sacrale zone, waarbij zowel landschappelijke elementen als prechristelijke archeologische monumenten (bronstijdgrafheuvels, “tombelle”, …) een rituele betekenis kregen en later onder invloed van het christendom werden gekerstend.
Een bijzondere vraagstelling stelt zich naar de ouderdom van het traject Kanarieberg- Schoonboeke. Dat het een oud wegtracé betreft, staat buiten kijf. Wellicht gaat dit traject terug op een (pre) Romeinse weg, waartoe ook het zuidelijker gelegen rechtlijnig traject Cinquant-Crimont-Tombelle kan gerekend worden. Bovenstaande elementen doen besluiten dat een proefsleuvenonderzoek wenselijk is.

De proefputten in de Schoonboeke en de Maagdenstraat tonen aan dat er inderdaad historische straatniveaus bewaard zijn. Het gaat om een opeenvolging van enkele aarden wegen met plaatselijk heel wat karrensporen, langs de zijkant ligt telkens een afwateringsgracht. Op basis van de huidige gegevens lijkt het dat de historische weg het traject van de Schoonboeke volgt. De datering van de verschillende straatniveaus is voorlopig onduidelijk. Aardewerk is quasi afwezig. Vermoedelijk heeft dit te maken met het feit dat er geen bewoningssite in de buurt ligt. Bij het terreinwerk zijn staalnames (14C, OSL) gebeurd die ons mogelijk meer kunnen vertellen over de chronologie. Bij de verdere uitwerking van de gegevens zal de nodige aandacht geschonken worden aan de interpretatie van de bodemkundige en archeologische gegevens om de tafonomie en de ontwikkeling van de Schoonboeke en de Maagdenstraat verder te reconstrueren. De resultaten van de natuurwetenschappelijke dateringstechnieken moeten dit geheel binnen een chronologisch kader plaatsen.

Contactpersoon
Ruben Pede
archeoloog
053 73 74 22
0499 52 19 93