Ronse - RUP Waatsbrugge

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverLogo RonseSituering

Het plangebied van voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan bevindt zich aan de oostzijde van de stad Ronse, net binnen de afbakening kleinstedelijk gebied Ronse.

Fase3

Ligging

Planopzet

De stad Ronse heeft als doelstelling om via de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Waatsbrugge’ de BPA’s Kwartier Europastraat en Waatsbrugge volledig te herzien. De bestaande BPA’s en verkavelingen binnen het plangebied zijn verouderd en beantwoorden niet meer aan de huidige eisen van de woonkwaliteit. De administratie ondervindt door de verouderde planningsinstrumenten enige hinder bij de vergunningsverlening van recente vergunningsaanvragen terwijl deze ruimtelijk te verantwoorden zijn. Een herziening van deze twee BPA’s en verkavelingen dringt zich op. De stedenbouwkundige voorschriften van de bestaande BPA’s en verkavelingen worden door middel van voorliggend RUP herzien en geactualiseerd.

Contactpersoon
Fabian Debeer
expert ruimtelijke ordening
053 64 65 24
0477 54 88 59