Ronse - Beukenlaan

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2021

Opdrachtgever

RONSE_logo_website

Ligging

De Beukenlaan, een deel van de Aatstraat en de Nieuwebrugstraat en de aansluitingen met de Molendam, de Rode Broeckstraat, de Georges Desmetstraat, de Hermes Van Wynghenestraat en de Poermagazijnstraat.

Fase

3

Afbeeldingen
Atlas der Buurtwegen.jpeg
DTM detail.jpeg
Ferrariskaart.jpeg
Luchtfoto 1971.jpeg
Omschrijving

Stad Ronse wenst in de Beukenlaan en een deel van de Aatstraat de wegenis en de rioleringen heraan te leggen. De werken omvatten de volledige heraanleg van de Beukenlaan, een deel van de Aatstraat en de Nieuwebrugstraat en de aansluitingen met de Molendam, de Rode Broeckstraat, de Georges Desmetstraat, de Hermes Van Wynghenestraat en de Poermagazijnstraat.
Het projectgebied is gelegen op de noordelijke helling van een heuvelrug tussen twee beekvalleien. Dit is mogelijk een landschappelijke interessante locatie voor vroege menselijke occupatie. Cartografische bronnen toonden aan dat vanaf het einde van de 16de eeuw tot zeker het einde van de 19de eeuw het projectgebied gelegen was in een landelijk gebied, voornamelijk ingericht met akkers, ten zuidoosten van de historische kern van Ronse. De Aatstraat maakt sinds de 16de eeuw deel uit van een van de zuidelijke invalswegen van Ronse. In de 20ste eeuw wordt de omgeving van het projectgebied opgenomen in het stadsweefsel van Ronse. Het wordt hierbij volledig verkaveld en ingericht met gebouwen, wegenis, rioleringen en andere nutsleidingen. Binnen de contouren van het projectgebied of in de onmiddellijke omgeving ervan zijn geen relevante archeologische sites bekend. Gelet op lijnvormige aard van de werken en de beperkte oppervlakte van de nieuwe bodemingrepen zullen eventuele waarnemingen slechts een beperkt inzicht en beperkte archeologische meerwaarde opleveren. Deze werken (rioleringssleuf) bieden weinig of geen mogelijkheid om een ruimtelijk inzicht te verwerven in de eventueel aangetroffen sporen. De aard van de ingrepen in een reeds sterk geroerde en versnipperde zone indachtig, lijkt een verder archeologisch onderzoek, kosten/baten beschouwd, niet aangewezen. Het wetenschappelijk onderzoekspotentieel, als er al sporen zouden aangetroffen worden binnen het gabarit van de werken, is zéér gering. Om deze redenen wordt in het kader van de stedenbouwkundige vergunning geen verder archeologisch (voor)onderzoek op het terrein geadviseerd.

Contactpersoon
Ruben Pede
archeoloog
053 73 74 22
0499 52 19 93