Ronse – RUP Zonevreemde recreatie

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverLogo RonseSituering

Het plangebied van voorliggend RUP bestaat uit twee sportsites die zich ten westen van het stadscentrum van Ronse bevinden. De tennisclub Park situeert zich langs de Spinstersstraat. De Royal Hermes Hockeyclub is gelegen langs de Zonnestraat.

Fase4

Ligging

Planopzet

De Tennisclub Park en de Royal Hermes Hockeyclub waren volgens het gewestplan zonevreemd gelegen. Het RUP heeft als doel de bestaande sportactiviteit van de clubs op hun bestaande site te bestendigen en de mogelijkheid te bieden om in de toekomst beperkt uit te breiden.

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73