Oudenaarde - Zwadderkot - Mater

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2019

Opdrachtgever

Logo Oudenaarde

Ligging

Gebied rond de Zwadderkotmolen.

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Atlas der Buurtwegen.jpeg
DTM met waterlopen.jpeg
Ferraris.jpeg
Luchtfoto 2015.jpeg
Omschrijving

Het projectgebied ligt in het landelijke Mater ten noorden van de dorpskern, beneden in de vallei van de Oossebeek. De bodemkaart toont aan dat het projectgebied op de grens van natte leembodems en matig natte zandleembodems valt. Er zijn geen archeologische sites bekend in of nabij het projectgebied. Ten noorden van het projectgebied is de Zwadderkotmolen gelegen, die al minstens sinds de 15e eeuw in gebruik is. Verder valt er slechts matig historische bebouwing op te merken in de omgeving van het projectgebied. Het projectgebied bevindt zich buiten de historische kern en wordt dus gekenmerkt door een lage densiteit aan historische bebouwing. Historische kaarten tonen aan dat het gebied als minstens sinds het midden van de 18e eeuw grotendeels ingenomen werd door akkerland en weiland, een situatie die wellicht terug gaat tot minstens de middeleeuwse periode. Verder getuigen de kaarten van een sterke continuïteit op vlak van stratenpatroon en bebouwing sinds de 18e eeuw. In recente periodes werd het verloop van de Oossebeek echter reeds gewijzigd. Doordat de bodemingrepen, de verplaatsing van de Oossebeek en de fundering voor de brug en woelkom, als ingrepen verspreid over het terrein liggen, is ruimtelijk inzicht beperkt.
Strikt genomen kan een afwezigheid van een archeologische site niet aangetoond worden, maar gelet op de versnippering van de bodemingrepen, gelet op de historiek van eerdere bodemingrepen binnen het plangebied (verlegging en demping van de oorspronkelijke beek), de beperkte diepte van de bodemingreep voor het dijklichaam, gelet het feit dat het dijklichaal bovendien voor een belangrijk deel wordt aangelegd bovenop de eerder recent gedempte beek (oosten) of deels boven de heden te dempen beek (westen), en tot slot de algemeen natte context van deze terreinen, kunnen we stellen dat de verwachting om tot een zinvolle archeologische kennisvergaring te komen, toch zeer beperkt is.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41