Oudenaarde - Woonbehoeftestudie

Plangebied

Type

Woonbehoeftestudie

OpdrachtgeverLogo OudenaardeSituering

Grondgebied Oudenaarde

Ligging
Planopzet

Een woonbehoeftestudie maakt een inschatting van de woonbehoefte in een bepaalde stad of gemeente. Het uitgangspunt is steeds het demografisch profiel en hoe dit zal evolueren doorheen de tijd. Naast de huidige bevolkingssamenstelling volgens leeftijd en de geboorte- en sterftecijfers, vormt ook migratie een belangrijke parameter die bepaalt hoe de bevolking evolueert. Aan de hand van de gemiddelde gezinsgrootte en hoe deze doorheen de tijd wijzigt, kan de ruimtelijke vertaalslag van bevolking naar huisvesting gemaakt worden gezien elk gezin een woning nodig heeft. Door deze woningvraag te vergelijken met het huidige en het aanwezige juridisch-potentiële woningaanbod, kan een inschatting gemaakt worden of dit aanbod al dan niet zal volstaan om te kunnen voldoen aan de toekomstige woningbehoefte. Indien blijkt dat het bestaande aanbod niet volstaat, dient bijkomend juridisch-planologisch aanbod gecreëerd te worden.

Contactpersoon
Yiqiao Wang
expert ruimtelijke ordening
053 73 74 23
0484 36 02 41