Oudenaarde - Donk omgevingswerken - Bevere

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017-2018

Opdrachtgever

OU

Ligging

Recreatiedomein Donk

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Topografische kaart (klein).jpeg
Bodemtype.jpeg
Locatie landschappelijke boringen.jpeg
Orthofoto.jpeg
Quartair.jpeg
Omschrijving

De Stad Oudenaarde wenst op het recreatiedomein Donk in Bevere (Oudenaarde) een nieuw speelterrein aan te leggen en enkele omgevingswerken uit te voeren. Ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is door SOLVA een archeologienota opgesteld.

Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat de geplande werken grotendeels plaatsvinden in reeds verstoorde gebieden, met uitzondering van een ligweide die mogelijk boven een fossiele Scheldegeul, ofwel op een kronkelwaard langsheen deze Scheldegeul gelegen was. Omwille van het mogelijk hoge archeologisch potentieel en de impact van de werken werden landschappelijke boringen uitgevoerd. De resultaten wezen op dikke recente ophogingslagen, mogelijk voor de aanleg van een ‘dijk’ langs de westelijke rand van de Donkvijver. Op grotere diepte, onder dit alluvium, zijn wel donken/kronkelwaardruggen (met eventueel archeologisch niveau) bewaard. Deze worden door hun diepte binnen het gabarit van de geplande werken niet geraakt.

Aangezien het merendeel van de bodemingrepen sterk verspreid ligt, beperkt zijn in oppervlakte en verstoringsdiepte, en op terreinen liggen die reeds sterk geroerd/ingericht zijn, werd geen verder vooronderzoek geadviseerd voor dit project. De archeologische opdracht kon hierdoor afgerond worden.

Contactpersoon
Ruben Pede
archeoloog
053 73 74 22
0499 52 19 93