Oudenaarde - Diependaele

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

OUshm vlaamse ardennen

Ligging

Inbreidingsgebied gelegen tussen de spoorweglijn Oudenaarde-Ronse, en Diependale

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Atlas Der Buurtwegen
Deventer ca. 1550
orthofoto
Omschrijving

De Stad Oudenaarde en SHM Vlaamse Ardennen werken naar aanleiding van een verkaveling te Diependale (Leupegem) samen. De SHM Vlaamse Ardennen wenst 19 sociale huurwoningen te bouwen op het projectgebied. Stad Oudenaarde zal instaan voor de aanleg van de publieke ruimte. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureaustudie en een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het projectgebied grotendeels gelegen is in een zone met een laag archeologisch potentieel. Het is immers gesitueerd in een oude meander van de Schelde, en bevindt zich dus in laag gelegen meersgebieden. Tijdens een landschappelijk booronderzoek zijn op de plaats een dik pakket Scheldealluvium en talrijke recente ophogingspakketten vastgesteld. Er is geen verder archeologisch (voor)onderzoek aangewezen aangezien het potentieel op kennisvermeerdering binnen de geplande werken te beperkt is.

Contactpersoon
Arne De Graeve
archeoloog
053 73 74 29
0499 52 19 98