Oudenaarde - Centrum - Mullem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2016 - ...

Opdrachtgever

Logo Oudenaarde

Ligging

Vaddenhoek, Herlegem, Rooigemstraat en Mullemstraat

Fase

2
Ligging

Afbeeldingen
Locatie zone 16 op Atlas der Buurtwegen.jpeg
Atlas der Buurtwegen (klein).jpeg
Ferraris (groot).jpeg
Locatie zone 15 tov CAI.jpeg
Omschrijving

Stad Oudenaarde wenst in het centrum van Mullem (Oudenaarde) wegenis- en rioleringswerken uit te voeren. De werken zijn verdeeld in 17 zones en omvatten een groot deel van de dorpskern. De straten Herlegem, Vaddenhoek, Rooigemstraat, Mullemstraat, R. Stijnsstraat en Gentsesteenweg worden hierbij geheel, gedeeltelijk of in heel beperkte mate heraangelegd. Bijkomend wordt een bufferbekken aangelegd en wordt een gracht opnieuw ingebuisd tussen de Vaddenhoek en de Stampkotbeek. 
Het grootste deel van de geplande werken bevindt zich buiten de historische kern, waardoor het archeologisch potentieel in deze zones beduidend lager ligt. Gezien de beperkte schaal van de geplande werken, de sterke versnippering, de ligging buiten de historische kern van Mullem, de reeds aanwezige verstoringen en de afwezigheid van indicaties voor de aanwezigheid van archeologische sites, wordt voor de zone van de straten hier geen verder onderzoek geadviseerd. Ook voor het bufferbekken met dienstpaden en bestaande gracht, waar controleboringen werden uitgevoerd, zal geen verder onderzoek nodig zijn. 
In twee zones, namelijk zone 15 en 16, wordt werfopvolging geadviseerd. Zone 16 ligt binnen de historische kern van Mullem. Hier is mogelijk een oud pad langs de oude kerkhofmuur aanwezig. Zone 15 grenst aan twee zones: een waar een locatie met prospectievondsten gekend (steentijdvondsten) is gekend en een waar dakpanfragmenten van het Romeinse type aangetroffen op een lokale zandleemrug op de zuidelijke oever van de beek. De vondsten kunnen wijzen op de aanwezigheid van een Romeinse, vroeg- of volmiddeleeuwse bewoning. 

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41