Oudenaarde - Bruwaan Noord - Eine

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2019 - ...

Opdrachtgever

logo stad Oudenaarde

Ligging

gebied afgebakend door Hoge Bunder, Molenstraat, N60.

Fase

2
Ligging

Afbeeldingen
20210609-_K4A3132_dirk wollaert.jpg
20210609-_K4A3217-bewerkt_dirk wollaert.jpg
IMG_0637.JPG
IMG_0644.JPG
IMG_2051.JPG
luchtfoto bruwaan.jpeg
20201216-_MG_8643.jpg
20201216-_MG_8652.jpg
20201216-_MG_8660-bewerkt.jpg
20201216-_MG_8674.jpg
Atlas der Buurtwegen.jpeg
Luchtfoto 1971.jpeg
Vandermaelen.jpeg
Villaretkaart.jpeg
Foto's copyright SOLVA & Dirk Wollaert
Omschrijving

De stad Oudenaarde plant het bestaande bedrijventerrein Bruwaan verder uit te breiden naar het noorden. Hiervoor zal een terrein van ca. 10 ha in ontwikkeling gebracht worden, gelegen tegen de N60. In de aanloop van deze werken werden de terreinen eerst geëvalueerd op hun archeologische waarde. Dit gebeurde aan de hand van een vooronderzoek. 
Het vooronderzoek startte met een zogenaamd metaaldetectie-onderzoek. Het terrein ligt binnen een zone waar in 1708 de slag van Oudenaarde plaats vond. Materiële restanten die in relatie te brengen zijn met deze veldslag zijn vrij schaars. Als ze al aanwezig zijn, bevinden ze zich in de huidige ploeglaag. Daarom werd deze laag op voorhand onderzocht door een team van metaaldetectoristen onder begeleiding van de archeologen van SOLVA. 
Hierna kon het proefsleuvenonderzoek starten. Er werden daarbij sporen uit verschillende periodes vastgesteld. 
De oudste sporen gaan terug tot in het finaal-neolithicum (ca.  2500 - 2000 voor Chr.). In een kuil is een typische klokvormige beker (aardewerk) gevonden. Bij het proefsleuvenonderzoek werden tevens verschillende werktuigen uit vuursteen gevonden. Uit de daaropvolgende periode, de vroege/midden bronstijd (2000 – 1200 v. Chr.) zijn eveneens sporen aangetroffen. De sporen zijn te interpreteren als zogenaamde ‘jachtkuilen’: dit zijn valkuilen om wild te vangen. Maar daarnaast zijn er mogelijk ook sporen van bewoning ontdekt uit die periode.
De sporen uit de jongere periodes zijn eerder beperkt. Er werden twee graven herkend uit de Romeinse periode.  
Uit de recentere geschiedenis zijn ook resten terug te vinden. Het gaat vooreerst om restanten van een militaire linie, waarbij verschillende ondiepe kuiltjes terug te vinden zijn die uitgezet zijn volgens een zigzagpatroon. De exacte datering is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk is de linie te situeren in de 17de of 18de eeuw. Uit die periode dateren eveneens enkele restanten van een tijdelijk kampement, dat mogelijks in relatie staat met de slag van Oudenaarde in 1708. 

Film
Contactpersoon
Arne Verbrugge
archeoloog
053 73 74 29
0496 52 05 57