Oosterzele - RUP Zonevreemde bedrijven

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverLogo OosterzeleSituering

Verspreid over het grondgebied van de gemeente Oosterzele

Fase4

Ligging

Planopzet

De noodzaak tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde bedrijven is opgenomen in het bindend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Oosterzele. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt gesteld dat een ruimtelijk uitvoeringsplan dient opgemaakt te worden waarin uitspraken worden gedaan betreffende het behoud of het herlokaliseren van zonevreemde bedrijven.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde bedrijven heeft tot doel de zonevreemdheid van een aantal bedrijfssites, verspreid gelegen in de gemeente, op te lossen, rechtszekerheid te bieden en de ontwikkelingsmogelijkheden voor de bedrijfssites vast te leggen.

Contactpersoon
Fabian Debeer
expert ruimtelijke ordening
053 64 65 24
0477 54 88 59