Oosterzele - RUP Lokaal bedrijventerrein

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverLogo OosterzeleSituering

Het plangebied bevindt zich aansluitend op de bestaande ambachtelijke zone ter hoogte van de Lange Ambachtstraat in Oosterzele.

Fase4

Ligging

Planopzet

Volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Oosterzele dienen de bedrijven in de gemeente zo veel mogelijk ontwikkelingskansen te krijgen. Hiertoe werd onlangs het Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde bedrijven’ opgemaakt. Hierin werden de ontwikkelingsmogelijkheden voor verschillende zonevreemde bedrijven uit de gemeente opgenomen. Via het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Lokaal bedrijventerrein’ dient ook nieuwe ruimte voor bedrijvigheid te worden voorzien voor lokale bedrijven (al dan niet zonevreemd) die zich wensen te herlokaliseren of voor startende bedrijven. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan tracht met andere woorden een antwoord te bieden op het plaatsgebrek voor lokale bedrijven binnen de gemeente.

De gemeente heeft, samen met SOLVA, een behoefteonderzoek uitgevoerd onder de (startende) bedrijfsleiders van Oosterzele, zodat er een perfect beeld kan verkregen worden van de actuele nood aan bijkomende ruimte voor lokale bedrijvigheid.

Contactpersoon
Fabian Debeer
expert ruimtelijke ordening
053 64 65 24
0477 54 88 59