Ninove - Rijstraat - Denderwindeke

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2018

Opdrachtgever

NI

Ligging

Rijstraat

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
DTM detail.jpeg
Ferraris.jpeg
Luchtfoto 2015.jpeg
Atlas der Buurtwegen.jpeg
Bodemkaart.jpeg
Omschrijving

De stad Ninove wenst erosiebestrijdingswerken uit te voeren langsheen de Rijstraat in Denderwindeke. Daarvoor wordt een buffergracht en een bufferbekken ingericht. De zone bevindt zich buiten een beschermde archeologische site of archeologische zone, maar de oppervlakte van het projectgebied bedraagt meer dan 3000 m² en de ingreep in de bodem meer dan 1000 m². SOLVA dienst archeologie werd gevraagd een archeologienota op te maken voor deze werken.
Het bureauonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er weinig archeologische sites liggen in de ruime omgeving van het projectgebied. De landschappelijke context, een heuvelflank (met goede drainage) op droge leembodem, maakt dat het projectgebied sinds ten minste de late 18de eeuw in gebruik is als landbouwgrond (ideaal voor veeleisende gewassen). Op basis van historische kaarten is duidelijk dat het projectgebied oorspronkelijk doorsneden werd door enkele veldwegen/buurtwegen, die heden verschoven zijn naar de grens van het projectgebied. Gelet op het lage archeologische verwachtingspatroon, de landschappelijke ligging en de beperkte oppervlakte van de effectieve bodemingreep, is binnen het gabarit van de werken het potentieel op relevante kennisvermeerdering dus beperkt. Derhalve is verder archeologisch vooronderzoek/opvolging van de werken niet aangewezen.

Contactpersoon
Arne Verbrugge
archeoloog
053 73 74 29
0496 52 05 57