Lierde - RUP Caudenberg

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Opdrachtgever
Logo Lierde

Situering

Het plangebied betreft een ingesloten binnengebied, gelegen tussen de woningen langs de zuidzijde van de straat Caudenberg en het woonlint langs de noordzijde van de Steenweg dat op het gewestplan is aangeduid als woonuitbreidingsgebied

Fase1

Ligging
Planopzet

De doelstelling van voorliggend RUP is het compenseren van ingenomen herbevestigd agrarisch gebied (HAG) bij de vaststelling van het RUP ‘Recreatie’. Als compensatiegebied wordt gekozen voor het ingesloten openruimtegebied tussen de woningen en tuinen van de Caudenberg en de Steenweg. Momenteel kunnen deze landbouwactiviteiten als zonevreemd beschouwd worden aangezien deze in woonuitbreidingsgebied zijn gelegen. Met de herbestemming naar agrarisch gebied, kan de zonevreemde landbouw in een geëigende bestemming gelegd worden. Deze herbestemming kan bovendien beschouwd worden als een planologische compensatie voor de inname van het HAG in het RUP ‘Recreatie’.

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73