Lede - RUP Recreatie

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Opdrachtgever

De letters L E D E in grijs in een vierkant met witte vulling en grijze randSituering

Verspreid over het grondgebied van de gemeente Lede

Fase3

LIgging

 

Planopzet

De doelstelling van het RUP Recreatie is tweeledig. Enerzijds krijgen in dit RUP twee onontwikkelde recreatiezones een herbestemming naar open ruimte. Anderzijds worden zonevreemde gedeelten van twee effectieve recreatiezones zone-eigen gemaakt.

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73