Lede - Broeder De Saedeleerstraat

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2018

Opdrachtgever

De letters L E D E in grijs in een vierkant met witte vulling en grijze rand

Ligging

Lede, Broeder De Saedeleerstraat - Eikelstraat

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
bodemkaart.jpg
Luchtfoto 2015.jpg
Atlas der Buurtwegen.jpg
Omschrijving

Het gemeentebestuur van Lede wenst een nieuwe beschoeide gracht met bodem- en taludbekleding in schanskorven aan te leggen ter hoogte van de Broeder de Saedeleerstraat (min of meer parallel met de Bosstraat). Bovendien moet de buis van waterloop nr. 10 vervangen worden (onder de Eikelstraat) en moet deze laatste verdiept en geherprofileerd worden.

SOLVA stelde hiervoor een archeologienota op. Het bureauonderzoek wijst uit dat het projectgebied zich buiten de historische kern van Lede bevindt, in een omgeving die sinds minstens de 18de eeuw gekenmerkt wordt door bos, akkers en weides. Bovendien werd het projectgebied reeds in grote mate ingericht, met name door een bestaande gracht. Zo bestaat ongeveer 75% van de werken uit het heraanleggen van deze gracht. De bijkomende bodemingrepen (verdiepen, inheien van palen, aanleg van kopmuren) zijn lokaal, beperkt in oppervlakte en dus met beperkte bodemingreep. Gelet op de lijnvormige aard van de werken en de reeds bestaande verstoringen (gracht, verstoorde grond) biedt een verder onderzoek weinig mogelijkheid tot een vergroting van het kennispotentieel. Een dergelijk projectgebied verder archeologisch onderzoeken is kosten-baten beschouwd, zeker in een dergelijke landschappelijke context, niet zinvol. Verder vooronderzoek wordt dan ook niet geadviseerd.

Contactpersoon
Arne Verbrugge
archeoloog
053 73 74 29
0496 52 05 57