Kruisem - Ouwegemstraat Pastorietuin - Ouwegem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017-...

Opdrachtgever

ZI

Ligging

gebied gelegen op de hoek tussen de Ouwegemstraat en Ouwegemsteenweg

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
IMGP8594.JPG
IMGP8603.JPG
P1300859.JPG
IMGP8561.JPG
IMGP7958.JPG
IMGP7835.JPG
IMGP7630.JPG
Figuur 4.png
Figuur 3.png
IMGP3283.JPG
IMG_0696.JPG
1
2
3
Omschrijving

De gemeente Kruisem wenst het huidige recreatiedomein langs de Ouwegemstraat in Ouwegem te vernieuwen. Het gebied ligt vlakbij het dorpscentrum en de Sint-Jan-Baptistkerk. Op het terrein wordt een nieuw buurthuis gepland. Omdat bij de bouw archeologische sporen kunnen geraakt worden, is vooraf een archeologisch onderzoek gebeurd.
De oudste vermelding van Ouwegem gaat terug tot 830 n.Chr. Op dat moment is er sprake van de villa Aldingaheim. Dit Germaans toponiem betekent zoveel als ‘de woning van de lieden van Aldo’. Een vooronderzoek in mei 2020 wees reeds op de aanwezigheid van archeologische sporen uit verschillende periodes. Op basis van aardewerkfragmenten uit de Karolingische periode (8ste-9de eeuw n.Chr.) en de volle middeleeuwen (10de-12de eeuw) konden enkele van deze sporen gedateerd worden rond de periode van de villa Aldingaheim.
Vanwege de veelbelovende resultaten van het vooronderzoek werd van eind juni tot begin juli 2021 een opgraving uitgevoerd. Een deel van de sporen is te dateren in de 17de tot de 19de eeuw en is mogelijk te linken aan het vlakbij gelegen pastoriegebouw.
Het gros van de sporen is echter veel ouder en biedt een inkijk op het prille begin van Ouwegem. Het gaat voornamelijk om (afval)kuilen, paalkuilen en greppels van verschillende woonerven. In de opvulling van de sporen bevindt zich nog een deel van het huishouden van de bewoners, zoals aardewerk, wetstenen, maalstenen, slachtafval, munten, enz.
De eerste resultaten van de opgraving wijzen er op dat deze oudere sporen en vondsten tot een  nederzetting uit de 9de en de 10de eeuw behoorden. Verschillende woonerven, bestaande uit houten woningen omgeven door greppels, volgden elkaar van generatie tot generatie op. Bij de verdere verwerking zullen de sporen en vondsten meer in detail bekeken worden om zo de opeenvolging van woonerven in kaart te brengen. Samen met de historische bronnen krijgen we op die manier alvast een eerste idee over hoe de bewoners, die wellicht aan de bakermat liggen van het huidige Ouwegem, hun nederzetting van generatie op generatie deden uitgroeien.