Horebeke - Vrijsbeke Fonteinstraat - Sint-Maria-Horebeke

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2020

Opdrachtgever

Logo Horebeke

Ligging

Sint-Maria-Horebeke, Vrijsbeke, Fonteinstraat en Kromstraat.

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
CAI op GRB.jpeg
DTM.jpeg
Luchtfoto 2015.jpeg
Villaretkaart.jpeg
Omschrijving

De gemeente Horebeke wenst de verouderde rioleringssystemen in Vrijsbeke, de Fonteinstraat en de Kromstraat te vernieuwen, en een buffervijver en gracht aan te leggen. 
Het projectgebied ligt in een gebied met een landelijk karakter. Wat betreft de vroegere periodes werden in de omgeving verschillende aanwijzingen gevonden die wijzen op een occupatie van de omgeving in de late ijzertijd en voornamelijk in de Romeinse periode. Vanwege de landschappelijk positie enerzijds en de verstoring door het bufferbekken en de gracht ter hoogte van Vrijsbeke tot in onaangeroerde bodem anderzijds zijn bijkomend landschappelijke boringen uitgevoerd.
Voor de zone gelegen in het alluvium zijn er geen indicatoren aangetroffen die zouden kunnen pleiten voor een verhoogde kans voor het aantreffen van steentijdsites in deze zone, eerder integendeel. Het hoger liggende perceel, buiten het alluvium, waar het grootste deel van de buffergracht wordt aangelegd, geeft aan de onderzijde blijk van aanwezigheid van colluvium en baksteenfragmentjes. Op deze plaats wordt op de Ferrariskaart inderdaad een gebouw gesitueerd.
Samengevat kan gesteld worden dat het grootste deel van de geplande werken, werkzaamheden zijn die plaatsvinden binnen het gabarit van reeds bestaande verstoringen, of werkzaamheden die weinig bijkomende verstoring veroorzaken. Het projectgebied is bovendien niet gelegen in een historische kern. Alles bij elkaar genomen is de kenniswinst binnen de contouren van de geplande ingrepen te beperkt om verder onderzoek te verantwoorden.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41