Haaltert - Voorstudie RUP Beken en linten

Plangebied

Type

Ruimtelijke kwaliteit

OpdrachtgeverLogo HaaltertSituering

Open ruimte tussen de kernen van Haaltert en Denderhoutem

Ligging

Planopzet

De gemeente Haaltert heeft SOLVA aangesteld om ruimtelijk onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop de doelstellingen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan met betrekking tot de vrijwaring van de aanwezige beekvalleien vertaald kunnen worden in een planinitiatief.

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73