Haaltert - Processieweg - Heldergem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017 - 2018

Opdrachtgever

HA

Ligging

Gebied tussen Processieweg en Holbeekweg.

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
IMGP4165.JPG
IMGP4167.JPG
DJI_0126.JPG
2017J225 Heldergem Processieweg - Ferraris.jpeg
2017J225 Heldergem Processieweg - Topografische kaart detail .jpeg
2017J225 Heldergem Processieweg - Villaret detail.jpeg
2017J225 Heldergem Processieweg - DTM.jpeg
Omschrijving

Dit bureauonderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de geplande wegeniswerken en de creatie van een fietspad en van een bufferbekken in Heldergem (Processieweg-Holbeekweg), in opdracht van het gemeentebestuur van Haaltert. De wegeniswerken en de bodemingrepen in het zuidelijke deel van het projectgebied moeten algemeen gezien worden als kleinere bijkomende verstoringen in een reeds sterk ingerichte en dus geroerde zone. Er wordt dan ook geen verder (voor)onderzoek geadviseerd voor deze zones. In de zone waar het noordelijke bufferbekken komt te liggen, zullen de bodemingrepen aanzienlijker zijn, wat het bodemarchief dus grondig zou verstoren en de bewaring in situ van een potentiële site bijgevolg onmogelijk maakt. Gelet op het archeologisch potentieel van de locatie (nabij de historische locatie van de kerk), de diepte en oppervlakte van de ingrepen en de mogelijke gave bewaring van de bodem (geen bewoning, geen erosie) wordt voor dit deel van het projectgebied een vervolgonderzoek geadviseerd, onder de vorm van proefsleuven. 

Het proefsleuvenonderzoek dat hieraan uitvoering gaf, bracht zeer weinig archeologische sporen aan het licht en toonde duidelijk aan dat het leeuwendeel van het projectgebied in een (sub)recent verleden grondig werd verstoord. De zone waar het bufferbekken zal worden aangelegd, is nagenoeg integraal verstoord. In de noordwesthoek en de noordoosthoek van het terrein was het bodemarchief zwaar verstoord in een recent verleden (vergraven grond met o.a. plastic), mogelijk om dit drassige laaggelegen deel van het terrein te dempen. De weinige sporen, die middeleeuws materiaal opleverden en onder een dik colluviaal pakket lagen, werden aangetroffen in het zuidelijk deel van de onderzoekszone. De sporen betreffen enkele kuilen (mogelijk volle middeleeuwen), een gracht en een greppel (beiden wellicht recent). Een grote uitgraving kan mogelijk in verband gebracht worden met leemontginning. Dit deel van het terrein zal echter aangewend worden als werfzone, waarbij geen diepe graafwerken gepland zijn, hoogstens het verwijderen van de toplaag. Aangezien de weinige sporen die hier aangetroffen zijn, onder een dik pakket colluvium liggen, is er geen impact op deze sporen te verwachten. Gelet op de gesteldheid van het terrein in de zone waar de graafwerken plaatsvinden, valt er geen kenniswinst meer te verwachten en is verder onderzoek dan ook niet aan de orde.