Erpe-Mere - Sprinkel fase 2 - Aaigem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2021

Opdrachtgever

Logo Erpe-Mere

Ligging

gebied tussen Hazelbeek en Landries.

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Villaretkaart.png
Atlas der Buurtwegen.png
DTM 3D.png
Ferrariskaart uitgezoomd.png
Omschrijving

De gemeente Erpe-Mere wenst wegeniswerken uit te voeren tussen Landries en Hazelbeek (Sprinkel fase 2). De oudste sporen van menselijke aanwezigheid in de ruimere omgeving van het projectgebied gaan terug tot het neolithicum. In mindere mate zijn er ook vondsten uit de metaaltijden en Romeinse periode, waaronder Romeins kruikwaar en bouwmaterialen ten zuidoosten van het projectgebied tijdens een veldprospectie. Verder getuigt het archeologische record van antropogene aanwezigheid in de middeleeuwen. Vondsten uit de nieuwste tijd werden ook aangetroffen ten westen van het projectgebied, namelijk een deel van een loopgraaf uit 1940. De historische kaarten tonen aan dat het projectgebied tijdens de postmiddeleeuwen een ruraal karakter behield tot recentere periodes. In het noorden van het plangebied is er sprake van beperkte bijkomende bebouwing sinds de postmiddeleeuwen. 
Er zijn een aantal gegevens die het mogelijk maken om de verwachting ten aanzien van het archeologisch erfgoed in te schatten. Ons baserend op landschappelijke gegevens, cartografisch materiaal en historische bronnen kunnen we in deze fase een hypothese verwachtingspatroon formuleren voor het projectgebied.De nieuwe wegenis zal een bestaande rijweg vervangen, wat dus betekent dat er quasi geen nieuwe bodemverstoringen zullen zijn. Nieuwe verstoringen zullen er vooral komen bij het heruitgraven van de erosiewerende gracht en de erosiewerende dam, opvanggeul en zandvanger. Deze moeten echter beschouwd worden als kleinere lokale bodemingrepen in een reeds ingericht plangebied. 
Aangezien de geplande werken enerzijds een beperkte bodemingreep hebben in een anderzijds reeds sterk ingericht terrein, biedt verder onderzoek amper mogelijkheid tot kennisvermeerdering. Een vervolgonderzoek is dus niet nodig.

Contactpersoon
Louise Savels
archeoloog
053 73 74 28
0496 52 05 57