Denderleeuw - RUP Zonevreemde woningen

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverLogo DenderleeuwSituering

Verspreid over het grondgebied van de gemeente Denderleeuw

Fase4

Ligging

Planopzet

De gemeente Denderleeuw wenst in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan via een ruimtelijk uitvoeringsplan een gebiedsgerichte oplossing te geven aan de problematiek van de zonevreemde woningen.

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73