Brakel - Kasteeldreef - Michelbeke

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2020 - 2021

Opdrachtgever

Logo Brakel

Ligging

Kasteeldreef, Meierij, Molenberg

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Kadasterkaart detail.jpeg
Luchtfoto 2019.jpeg
DTM detail.jpeg
Omschrijving

De gemeente Brakel wenst een fietspad aan te leggen aan weerszijden van de Kasteeldreef en ten dele langs de Meierij en de Molendreef. Aansluitend wordt het wegdek vernieuwd en de afwatering gerealiseerd in de vorm van grachten en ondergrondse riolering. 
Het bureauonderzoek toonde aan dat de wijdere omgeving rond het projectgebied minstens sinds de metaaltijden en voornamelijk sinds de Romeinse periode menselijke aanwezigheid kent. De vastgestelde sites bevinden zich echter allen in een andere landschappelijke context, namelijk op vruchtbare droge zandleembodems en niet op natte leembodems zoals het geval is voor het projectgebied. Wegens de onvoldoende natuurlijke drainering enerzijds, en de uitgesproken erosie anderzijds, lenen dergelijke gronden zich niet tot gewone landbouwteelten. Deze landschappelijke factoren kunnen het gebrek aan archeologische sites ter hoogte van het projectgebied verklaren.
De historische kaarten geven aan dat, sinds de postmiddeleeuwse periode, er een sterke continuïteit is in het wegennet. De Kasteeldreef, gaan minstens terug tot de 18de eeuw. De gronden aan weerszijden van deze straten zijn quasi onbebouwd gebleven en in gebruik als bos, akker- en/of weiland. Dergelijk grondgebruik bevestigt de onaantrekkelijkheid voor bewoning.

Contactpersoon
Cateline Clement
archeoloog
053 73 74 28
0484 65 78 95