Aalst - Wijngaardveld

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2018 - 2019

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Gelegen op de kruising van de Ouden Dendermondse Steenweg, het Wijngaardveld en de Grote Baan

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
Topokaart detail.jpeg
Ferraris.jpeg
IMGP1074.JPG
Luchtfoto 2015.jpeg
Omschrijving

De stad Aalst wenst een rotonde aan te leggen op de kruising van de Ouden Dendermondse Steenweg, het Wijngaardveld en de Grote Baan. Daarbij worden naast een nieuw wegdek, een nieuw fietspad en een voetpad ook rioleringen onder de straat aangelegd. Ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor deze werken voerde SOLVA een bureaustudie uit. Het projectgebied kan qua verwachting opgedeeld worden in twee zones. In de zone van de bestaande wegtracés is de verwachting voor het aantreffen van gave archeologische sporen nagenoeg nihil. Voor de zone van de rotonde en het bufferbekken kon op basis van het bureauonderzoek niet worden uitgesloten dat er zich archeologische sporen bevinden. Gezien de aard van de te verwachten sporen (metaaltijden tot volle middeleeuwen) zijn proefsleuven de aangewezen methode om het terrein verder te onderzoeken. Dit onderzoek toonde als eerste aan dat de terreinen recent sterk zijn opgehoogd. De voormalige teelaarde en uitlogingshorizonten zijn reeds afgegraven geweest, wat ook een impact zal hebben gehad op het toenmalig aanwezige archeologische bodemarchief. Ten tweede wees het proefsleuvenonderzoek er op dat er zo goed als geen archeologische relicten zijn teruggevonden op het terrein, met uitzondering van enkele handgevormde scherven. Op basis van deze terreinbevindingen kan worden gesteld dat een verder archeologisch traject d.m.v. een vervolgopgraving kosten-baten niet aangewezen is, aangezien de kans op archeologische restanten quasi nihil blijkt.

Contactpersoon
Arne De Graeve
archeoloog
053 73 74 29
0499 52 19 98