Aalst - Tragelweg tijdelijke parking

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2016

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Dendermondsesteenweg in Aalst

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Atlas der Buurtwegen
Ferraris
Popp
Omschrijving

In het kader van de ontwikkeling van het masterplan Tragelsite (voormalig brownfield, conversie naar een nieuwe stadswijk met functies voor wonen, werken en recreatie) en de heraanleg van de nabije stationsomgeving worden door de Stad Aalst verschillende acties ondernomen. De realisatie van deze stadsprojecten verloopt in verschillende fasen. De aanleg van een tijdelijke parking, om een tijdelijke verkeersproblematiek in kader van de geplande ontwikkelingen te ondervangen, is daar één van. Voor dit terrein, alsook voor de aanpalende percelen, vond recent reeds een archeologisch vooronderzoek plaats. Deze archeologienota in het kader van de tijdelijke parking beperkt zich, gelet op de resultaten van dit reeds eerder uitgevoerd onderzoek enerzijds, en de zeer beperkte ingreep in de bodem die gepaard gaat met de aanleg van de tijdelijke parking anderzijds, tot een bureaustudie. De conclusie is duidelijk dat in dit licht geen verder archeologisch (voor)onderzoek is aangewezen aangezien het potentieel op kennisvermeerdering onbestaande is.

Contactpersoon
Sigrid Klinkenborg
archeoloog
053 73 74 27
0498 75 02 30