Aalst - Tragel - Doorsteeklaan

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2019

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Doorsteeklaan.

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Atlas der Buurtwegen.jpeg
Ferraris.jpeg
luchtfoto 1971.jpeg
luchtfoto 2015.jpeg
Omschrijving

Ter hoogte van Tragel, Bergweg en Doorsteeklaan zal de openbare weg volledig heringericht worden, waarbij de weg heraangelegd wordt, een voetpad aan de zijde van de Dender, fietspaden, parkeerplaatsen en groenzones voorzien worden.  Verder worden ook over het hele traject een DWA en RWA leiding met inspectieputten aangelegd, met uitzondering van de Doorsteeklaan waar enkel een DWA leiding komt. Aangezien het projectgebied reeds volledig is ingericht en verstoord door riolering, nutsleidingen en kaaimuren langs de Dender, zullen de geplande werken slechts een beperkte impact hebben op onaangeroerde bodem. Het projectgebied ligt buiten de historische kern van Aalst langs de Dender. Er is geen directe link tussen het projectgebied en de historische stad. Vóór het einde van de 19de eeuw is er weinig informatie voorhanden die meer inzicht geeft in het gebruik van het terrein. Het volledige wegtracé kent zijn oorsprong ook pas in deze periode. Het projectgebied is tot dan gebruikt geweest als akkerland en meersengebied, en is pas later deel beginnen uitmaken van de verstedelijkte kern van Aalst.  Alles in beschouwing genomen is het archeologisch potentieel binnen het projectgebied zeer gering tot onbestaande. Hieruit volgend kan besloten worden dat, indien er al archeologisch erfgoed aanwezig was op het projectgebied, de kans zeer reëel is dat dit bij de voorgaande inrichting van het terrein vernietigd is. Bovendien zijn de werken van die aard dat indien er zich archeologische sites in de ondergrond zouden bevinden, ze geen ruimtelijk inzicht kunnen bieden en dus weinig tot geen onderzoekspotentieel bieden. De kans op een waardevolle archeologische kennisvermeerdering is bijgevolg nihil. Verder onderzoek is dus niet aangewezen.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41