Aalst - Parking Dorp - Baardegem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2019

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Langs de N411

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Ferrariskaart.jpeg
Luchtfoto 2015.jpeg
CAI op GRB.jpeg
Omschrijving

Stad Aalst wenst een parking aan te leggen aan de N411. Hiervoor zal de bestaande bebouwing en verharding op het betreffende terrein gesloopt worden. Hiervoor worden een fabrieksgebouw en de bestaande verharding gesloopt. 
Het projectgebied bevindt zich in een landschappelijke zone met een archeologisch potentieel, dat vooral rond de dorpskern gedocumenteerd is. De gekende archeologische gegevens hebben aangetoond dat er nog geen archeologische sites gekend zijn op het projectgebied zelf. Het historisch kaartmateriaal toont echter wel aan dat er reeds sinds de helft van de 18e eeuw bebouwing aanwezig is op het projectgebied, die later zou verdwijnen en herbouwd worden. De wegtracés lijken grotendeels ongewijzigd sinds de 18 eeuw. De omliggende percelen lijken vooral gebruikt geweest als akker- en weiland en bewoning die zich vooral concentreert rond de huidige N411. 
Het projectgebied zelf en de aansluitende omgeving is ten slotte in de loop van de twintigste eeuw in zeer sterke mate ingericht, met name door de heden nog bestaande bebouwing en toegangsweg. Er kan redelijkerwijze aangenomen worden dat bovenvermelde inrichtingen doorheen de tijd en in het bijzonder de bouw van de fabrieksloodsen de originele bodem tot zekere diepte heeft aangetast (herbouw, funderingen, verharding, …). De geplande werken omvatten de aanleg van een parking met een opbouw van max. 40 cm. Naar verwachting zal dit geen bijkomende verstoring impliceren, gelet op de reeds sterke inrichting die het projectgebied heeft ondergaan. Enkel boomputten zullen plaatselijk iets dieper aangelegd worden, maar dit zijn lokale ingrepen.

Bovenstaande in acht genomen wordt de kans op kennisvermeerdering binnen het gabarit van de werken laag ingeschat. Bijgevolg wordt verder archeologisch onderzoek niet geadviseerd. 
 

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41