Aalst - Leirekensroute - fietstunnel

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2018

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Gelegen op de kruising van de Moorselbaan met de Achterweg, Beekstraat en Leirekensroute.

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Ferrariskaart.jpeg
luchtfoto 2015.jpeg
CAI op GBR.jpeg
Omschrijving

Stad Aalst wenst een fietstunnel aan te leggen ter hoogte van de Leirekensroute en de Achterweg. Daarnaast zullen ook wegenis- en omgevingswerken en rioleringswerken uitgevoerd worden op de Leirekensroute, Achterweg en Moorselbaan. Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat er nog geen archeologische sites gekend zijn op het projectgebied zelf. Het is gelegen buiten een historische kern, en de wegtracés lijken grotendeels ongewijzigd sinds de 18 eeuw. De omliggende percelen lijken vooral gebruikt geweest als akker- en weiland, met een matige bebouwing die zich concentreerde langs de Moorselbaan en Beekstraat. In de ruimere omgeving zijn bij prospectieonderzoek vondsten uit diverse periodes (vooral steentijd) aan het licht gekomen. Het projectgebied zelf is gunstig gelegen op de aflopende flank van de heuvel, ten noorden van de Molenbeek. Rekening houdende met de concentratie aan archeologische vondsten in de ruimere omgeving, kan aangenomen worden dat het projectgebied oorspronkelijk een archeologisch potentieel heeft gekend, maar redelijkerwijze kan ook aangenomen worden dat de hoge mate van inrichting en verharding (steenweg, straten, rioleringen, bebouwing) de originele bodemopbouw zwaar heeft aangetast. Het projectgebied is immers reeds volledig ingericht, en is in het verleden al onderhevig geweest aan grootschalige verstoringen zoals de aanleg van verharde wegen, riolering en een spoorweg op de Leirekensroute. Gelet op de aard en locatie van de geplande ingrepen in dergelijke ingerichte omgeving biedt een verder archeologisch onderzoek weinig mogelijkheid tot een relevante vergroting van het kennispotentieel en is dus kosten-baten beschouwd niet zinvol.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41