Aalst - Hoezekouterdreef

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2021 - ...

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

gebied tussen Hoezekouterdreef en Frans Roucelstraat.

Fase

2
Ligging

Afbeeldingen
Atlas der Buurtwegen.jpeg
DTM (detail).jpeg
Ferraris.jpeg
Omschrijving

De stad Aalst plant de aanleg van een bufferbekken alsook wegenis- en rioleringswerken langs de Hoezebeek en in delen van de Hoezekouterdreef. Ten behoeve van het bekomen van de omgevingsvergunning is een bureaustudie uitgevoerd. Het bureauonderzoek heeft op basis van de gekende archeologische gegevens aangetoond dat een deel van één gekende archeologische vindplaats zich t.h.v. het projectgebied bevindt. Het betreft steentijdvondsten uit een veldkartering. Meer steentijdvondsten werden aangetroffen in de directe omgeving van het projectgebied. Een proefsleuvenonderzoek, historische bronnen en cartografisch materiaal hebben aangetoond dat er ook gedurende de historische periodes steeds menselijke activiteit in de directe omgeving van het projectgebied was. Vanwege de bodemkundige en landschappelijke omstandigheden en het voorkomen van archeologische sites uit verschillende periodes in en rond het projectgebied, kan aangenomen worden dat de kans op het aantreffen van nog meer archeologische sites t.h.v. het plangebied groot is.
Enkel t.h.v. het geplande bufferbekken, t.h.v. de rioleringswerken onder de geplande fiets/wandelpaden en de t.h.v. de geplande 15m brede werkzone is de potentiële kenniswinst bij een onderzoek significant groot. De bestaande toestand heeft de ondergrond immers nog niet (zwaar) verstoord en de oppervlakte en diepgang van de werken laten toe om de eventuele archeologisch sporen en vondsten in hun volledigheid en in een ruimere context te onderzoeken. De overgang van een droge naar een natte bodem vlakbij een waterloop maken van deze locatie bovendien een interessante site voor menselijke activiteiten in het verleden. Ondanks de “leegte” van het gebied op historische kaarten, toont de aanwezigheid van een bijgebouw uit de late ijzertijd/vroeg-Romeinse periode op ca. 300m van het geplande bufferbekken aan dat dit niet noodzakelijk altijd het geval geweest is. Buiten de vondsten uit de veldkarteringen en het proefsleuvenonderzoek is er voor de omgeving van het projectgebied nog niets gekend over het historisch en archeologisch verleden voor wat de middeleeuwen of oudere periodes betreft. Verder onderzoek van deze site kan dan ook een significante kenniswinst opleveren voor het archeologisch en historisch onderzoek op lokaal, regionaal en zelfs Vlaams niveau.
Verder vooronderzoek is echter noodzakelijk, aangezien het op basis van enkel dit bureauonderzoek niet mogelijk is om een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen. Concrete informatie over de aanwezigheid, aard en graad van bewaring van archeologische sporen ontbreekt immers.
Het verdere vooronderzoek zal zich vooreerst moeten richten op het opsporen van steentijdartefactensites. Daarbij moeten in eerste instantie landschappelijke boringen worden uitgevoerd om de bewaringstoestand van het oorspronkelijke bodemprofiel en het potentieel van begraven landschappen beter te kunnen inschatten. Met de resultaten kan dan de correcte afweging gemaakt worden i.v.m. de verder te nemen maatregelen i.f.v. de geplande werken. 

Contactpersoon
Erik Verbeke
archeoloog
053 64 65 29
0496 52 05 57