Aalst - Haantjesweg - Erembodegem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2021

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

gebied langs Haantjesweg.

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
P1040497.jpg
PS3-1 vlak.jpg
Atlas der Buurtwegen.jpeg
DTM detail.jpeg
Ferrariskaart.jpeg
Omschrijving

Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota voor de ontwikkeling van een tennisinfrastructuur is een bureauonderzoek uitgevoerd. De bureaustudie weest uit dat het projectgebied sinds de late 18de eeuw geen bebouwing heeft gekend, tot de dag van vandaag. Op basis van historisch kaartenmateriaal is het projectgebied steeds in gebruik geweest als akkerland of recent als grasland. Omdat aan de hand van een reeks controleboringen geen uitsluitsel kon gegeven worden over de impact van de geplande werken op het eventueel aanwezige archeologische erfgoed is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van vier proefsleuven is het terrein archeologisch geëvalueerd. Perceel 1481/2G en 1481/2F bleek zwaar verstoord. Tot een diepte van 70-90 cm was alles in het (nabije) verleden afgegraven. Er zijn hier geen archeologische sporen gevonden. Op perceel 1481B zijn drie proefsleuven gelegd. Er zijn slechts drie antropogene sporen aangetroffen: een haardje en twee greppels. Voor het overige zijn enkel windvallen aangetroffen, die er op wijzen dat de natuurlijke stratigrafie in deze zone wel goed bewaard was. De zeer lage sporendensiteit wijst er op dat de archeologische verwachting van dit perceel bijzonder laag is. Bovendien bevindt het archeologische niveau op dit perceel zich tussen de 46 en 60 cm onder het maaiveld, gelet op de geplande werken wil dit zeggen dat er amper archeologische sporen zouden geraakt worden, gesteld dat die er al zouden zitten. Gezien het zeer lage sporenbestand in combinatie met de beperkte bodemingreep van de werken is een verder archeologisch traject kostenbaten gezien niet wenselijk.

Contactpersoon
Arne De Graeve
archeoloog
053 73 74 29
0499 52 19 98